MIRACLE

MIRACLE – Strojově čitelný a interoperabilní systém pro klasifikaci věku v Evropě

Proč je zde projekt MIRACLE, jaký je jeho cíl?

MIRACLE je pilotní projekt, kofinancovaný ze zdrojů Evropské komise v rámci programů ze skupiny ICT Policy Support. Projekt společnými silami realizuje celkem osm partnerů z pěti evropských zemí a jeho cílem je nalézt nové možnosti technické klasifikace věku. MIRACLE je akronym pro označení strojově čitelné a interoperabilní klasifikace věku v Evropě, je zkratkou anglického termínu Machine-readable and Interoperable Age Classification Labels in Europe.

Jaký je přínos projektu pro praxi?

Ve většině zemí je v současnosti stav v oblasti klasifikace věku a vhodnosti obsahu pro odpovídající věkovou skupinu velmi rozdílný. V některých zemích existuje takových systémů více, v jiných naopak méně, zpravidla však neexistuje ucelený koncept věkové klasifikace a označení multimediálního obsahu. Ve většině případů je toto označení specifické pro dané země, z mezinárodního měřítka ovšem nemá žádný význam. Systémy se liší jak vzhledem k odstupňování (jaké věkové kategorie připadají v úvahu?), tak se zřetelem na typ klasifikovaného obsahu (je systém použitelný jen pro hry, filmy anebo jen pro aplikace?) a způsobem vyjádření klasifikace (používají se loga, ikony, texty, etikety anebo technické ukazatele?).

Kromě informací o věkových kategoriích jsou k dispozici také informace o obsahu (např. zda jde o sex či násilí). Klasifikace jsou také vypracovány rozdílným způsobem, možné jsou způsoby hodnocení obsahu odbornými grémii, vlastní anebo také automatická klasifikace. Informace o klasifikaci obsahu jsou také vkládány různými poskytovateli do proprietárních systémů.

Množství obsahu s absencí věkové klasifikace se neustále zvyšuje a jejich dostupnost včetně profesionálních mediálních služeb je neomezená. Cílem projektu MIRACLE, který běží od února 2014 do července 2016, je tedy nabídnout klasifikační informace obsahu co největšímu množství uživatelů.

Kdo stojí za projektem MIRACLE?

Projekt je koordinovaný Hans-Bredow Institutem pro výzkum médií Univerzity Hamburg. Dalšími projektovými partnery jsou organizace FSM, BBFC (British Board of Film Clasification, Velká Británie), NICAM (Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media, Holandsko), PEGI (Pan European Game Information, Belgie), NCBI (Národní centrum bezpečnějšího internetu, Česká republika), JusProg (Sdružení pro podporu a ochranu dětí v telemédiích, Německo) a Optenet (Španělsko). Díky spolupráci partnerů z více regionů dojde k propojení a sdílení zkušeností různých klasifikačních institucí a producentů filtrů obsahu. Také lze vyjít z různých scénářů aplikace technických indikátorů, mapovat nabyté zkušenosti a vycházet z nich při návrhu řešení jednotného, univerzálně použitého systému klasifikace.

Jak MIRACLE funguje?

Jádrem řešení je společný datový model, který je otevřený a je navržen tak, aby byl technologicky neutrální. Kromě klasifikace věkových kategorií může tento model také obsahovat popis typu obsahu a další související informace. Do nového jednotného modelu bude implementována stávající klasifikace, která probíhá různými metodami. Jednotný model poté bude prakticky použitelný v různých národních kontextech.

Např. v Německu je již poměrně rozšířený způsob klasifikace prostřednictvím standardu „age-de.xml“ (viz http://www.age-label.de/). Tyto informace se implementují do nového systému, a tím budou využity i v ostatních regionech anebo technicky interpretovány. Naopak programátoři a producenti online filtrů obsahu budou moci zpracovat informace, obsažené v datovém modelu MIRACLE, v rámci realizace německých programů ochrany mládeže. Systémy by tedy měly být vzájemně kompatibilní a tedy interoperabilní.

Jakou výhodu projekt MIRACLE přináší?

Zlepšená interoperabilita elektronické klasifikace věku pomůže využít stávající znalosti klasifikace obsahu a rozšířit stávající klasifikační data. Projekt MIRACLE vytváří možnosti synergie pro poskytovatele obsahu a vývojáře softwaru a nabízí nové, inovativní služby v oblasti poskytování klasifikačních dat. Výrobci digitálních zařízení (chytrých telefonů, tabletů, chytrých televizorů apod.) a vývojáři aplikací pro tyto platformy mohou využít informace o věku a vhodnosti obsahu z různých systémů jednoduchým způsobem pro další zpracování v nástrojích na ochranu mládeže, a využít je při implementaci do svých zařízení.

Dodavatelé, kteří obchodují s produkty na mezinárodní úrovni, mají možnost zmapovat národní specifika v jednotlivých regionech a splnit případné regulační požadavky ve více členských zemích. Projekt MIRACLE by neměl být novým klasifikačním systémem, proto mohou být stávající klasifikační normy a etikety zachovány (zmapovány) a převedeny do nového klasifikačního modelu.

MIRACLE si klade za cíl sjednotit stávající klasifikační metodiku a umožnit, aby stávající klasifikační platformy používaly kompatibilní data a výstupy. Země, které doposud nepoužívají žádný systém označování a klasifikace vhodnosti obsahu vzhledem k věku, nemusí vyvíjet žádný autonomní systém a mohou se orientovat na využívání datového modelu MIRACLE.

Jaký význam má MIRACLE pro rodiče a další dospělé, kteří se podílí na výchově dětí a mládeže?

Rodiče, členové rodiny a pracovníci v oblasti výchovy dětí a mládeže, kteří doposud používali některý z programů na ochranu mládeže, nemusí v souvislosti se zavedením modelu MIRACLE provádět žádné změny. Programy na ochranu mládeže mohou kromě klasifikace na německých stránkách (age-de.xml) perspektivně využívat i informace o zahraničních webových stránkách pro lepší a odpovídající filtraci mezinárodního obsahu, a to podle požadavků rodičů v závislosti na věku dítěte.

Více informací o projektu MIRACLE najdete také zde: http://www.miracle-label.eu/

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!